Hírek Hírnök
ÉLŐ ADÁS
TV13 műsorok TV13 75

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/1996. (XI. 8). önkormányzati rendeletében „Budapest Főváros XIII. Kerület Díszpolgára” cím alapításáról rendelkezett, mely azon szemé-lyeknek adományozható, akik életútjuk során kimagasló munkássá-gukkal hozzájárultak a XIII. kerület fejlődéséhez, akik szakmai tevé-kenységükkel vagy a kerület nemzetközi kapcsolatai, illetve az együtt-működés más formáinak fejlesztésében kiemelkedő tevékenységükkel öregbítették a kerület hírnevét, tekintélyét.

 

A képviselő-testület a rendeletében foglaltak szerint „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik kiváló szakmai tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a kerület fejlődéséhez.

 

Mindezekre tekintettel Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képvi-selő-testülete az 52/a/2013. (IV. 18.) Ö.K. számú határozatával

 

„Budapest Főváros XIII. Kerület Díszpolgára”címet adományozott

 

Bächer Iván író, újságíró, publicistának;

Vigyázó Miklós plébános, protonotárius, kanonok, esperesnek (posztumusz);

Zelenka Pálnak, a Közlekedési Műszergyártó Zrt. elnök-vezérigazgatójának.

 

A képviselő-testület az 52/b/2013. (IV. 18.) Ö.K. számú határozatával

 

„Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjat adományozott

 

Csizmazia Pálnénak, a kerület egyik legrégibb lakosának a kerülethez való hűségéért, kötődéséért;

Fejér Józsefnének, az Angyalföldi Szociális Egyesület elnökének elkötelezett szociális munkájáért;

dr. Hertzka Péternek, a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának az egészségügy területén végzett kiváló munkájáért;

Jávori Ferencnek, a Budapest Klezmer Band alapítója, vezetője, zeneszer-zőnek művészeti tevékenysége elismeréseként;

Kovács Bélánénak, a Mese Tagóvoda vezetőjének pedagógiai és vezetői munkája elismeréseként;

Lévai Sándornak, a Számítástechnikai Általános Iskola igazgatójának peda-gógiai és vezetői munkája elismeréseként.

 

A címet és a kitüntetést dr. Tóth József polgármester 2013. május 31-én a Radnóti Miklós Művelődési Központban tartott díszünnepségen adta át.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete „Polgár-mesteri Dicséret” elismerés alapításáról rendelkezett, mely kitüntetéssel a pol-gármester a kerület fejlődése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékeny-séget jutalmazza.

 

Dr. Tóth József polgármester, élve a rá ruházott lehetőséggel, 2013. május 31-én

„Polgármesteri Dicséret” elismerésben részesítette

 

Bartucz István polgárőrt az Angyalföld Polgárőr Szervezetben és főként az Országbíró lakótelep biztonsága érdekében végzett tevékenységéért;

Bőhm Zsuzsannát, a XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesületének alapító tag-ját, az Angyalföldi Szociális Egyesület társadalmi munkatársát az újlipótvárosi-akért, az elesettek érdekében végzett tevékenységéért;

Braun Józsefet, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársát kiváló szak-mai munkájáért;

Gergen Istvánt, az Angyalföld 101. Sz. Lakásszövetkezet volt elnökét a la-kásszövetkezet eredményes és környezettudatos gazdálkodása érdekében vég-zett tevékenységéért;

Hegyi Iván újságírót a kerület sporthagyományainak az utókor részére törté-nő magas szintű átörökítéséért;

Jolsvai András szerkesztő, író, újságírót, a kerület múltjának megismerte-téséért, jelenének élményszerű bemutatásáért;

Metzger Jánost, az Árpádhífő 5. Sz. Lakásszövetkezet lakóközösségének tagját a lakóház környezetének ápolása érdekében végzett önzetlen munkájáért;

Nagy Péternét, az Aprófalva Bölcsőde vezetőjét elkötelezett hivatástuda-táért;

dr. Schmidtné Bertalan Beátát, a polgármesteri hivatal munkatársát a hi-vatalhoz, a közigazgatási pályához fűződő elkötelezettségéért;

Solti Gábornét, a XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesületének tagját a közös-ség érdekében végzett áldozatkész tevékenységéért;

Jolanta Zan Szantroch iskolaigazgatót a Varsó Ochota és a Budapest XIII. kerület közötti testvérvárosi kapcsolat létrejöttében és ápolásában való közre-működéséért;

Tátrai Gabriellát, a polgármesteri hivatal munkatársát sokoldalú szakmai ta-pasztalatáért, kiegyensúlyozott szakmai munkájáért;

Vékony Tibornét, a polgármesteri hivatal munkatársát a pénzügyi területen nyújtott színvonalas teljesítményéért;

dr. Zavodni István urológus főorvost a betegek gyógyítása érdekében vég-zett

 

Dr. Prehlik Lajos

vissza…
Back (history)

Kerületünk kitüntetettjei 2013

2013. június 4., kedd 11:25